Live MusicAlexandros, Angelos & Eva


Alexandros Batsoulis

Angelos Rougalas

Eva Grekousis


The New Mythos Band


Foula Kouroumalis

Petros Plarinos

John Salatellis

Chris Couloubis

Haralambos (Bobby) Tsigakis
The Kefi Band


Euripides Masakis

Peter Roumeliotis


Anna-Maria Melaxroinou


George Giocas


Kostas Koutsimanis


Guests


Dimosthenis Papadimitriou
(with John Salatellis, Chris Couloubis
& Haralambos Tsigakis as
Dimo & Friends)


Maro Lytras
(with Alexandros Batsoulis
& Angelos Rougalas)