Musique en Direct

Alexandros, Angelos & Eva


Alexandros Batsoulis

Angelos Rougalas

Eva Grekousis


The New Mythos Band


Foula Kouroumalis

Petros Plarinos

John Salatellis

Chris Couloubis

Haralambos (Bobby) Tsigakis
The Kefi Band


Euripides Masakis

Peter Roumeliotis

Anna-Maria Melaxroinou

George Giocas

Kostas Koutsimanis


GuestsDimosthenis Papadimitriou
(avec John Salatellis, Chris Couloubis
et Haralambos Tsigakis comme le groupe
Dimo & Friends)


Maro Lytras
(avec Alexandros Batsoulis
et Angelos Rougalas)